Tin tức - Sự kiện

Nông thôn mới

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ

Thứ hai - 12/08/2013 21:00
Tài liệu chất đống là kết quả của việc lập hồ sơ chưa được tiến hành thường xuyên

Tài liệu chất đống là kết quả của việc lập hồ sơ chưa được tiến hành thường xuyên

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan, địa phương, sự nổ lực của những người làm công tác văn thư, lưu trữ… công tác văn thư, lưu trữ của thành phố đã dần đi vào nề nếp, đặc biệt tại các sở, ngành, UBND các quận, huyện đã và đang có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại một số đơn vị trực thuộc các sở, ngành, một số phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, một số UBND xã, phường (gọi tắt là đơn vị trực thuộc) vẫn còn tồn tại, hạn chế.
Qua kết quả theo dõi, kiểm tra thực tế cho thấy, công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc có nhiều nội dung chưa thực hiện đúng quy định như: Chưa ban hành đầy đủ các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ hoặc đã ban hành nhưng chất lượng chưa cao; thực hiện các báo cáo định kỳ về công tác văn thư, lưu trữ chưa thường xuyên và số liệu báo chưa đầy đủ; quản lý văn bản đi, đến chưa chặt chẽ (như: chưa cập nhật đầy đủ thông tin vào sổ đăng ký văn bản đi, đến; lưu bản chính văn bản đến tại bộ phận văn thư; chưa quy định thời gian xử lý cũng như theo dõi tình hình giải quyết văn bản đến; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản chưa đảm bảo quy định; lưu văn bản đi chưa đúng quy định…); lập hồ sơ công việc chưa đi vào nề nếp và chưa hoàn thiện hồ sơ; chưa bố trí kho lưu trữ theo đúng quy định nên chưa thực hiện các nghiệp vụ về công tác lưu trữ…
Các nội dung về công tác văn thư, lưu trữ đã được Nhà nước và thành phố quy định, hướng dẫn rất cụ thể. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế nêu trên về công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của thủ trưởng các đơn vị; sự mạnh dạn tham mưu, đề xuất của người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại từng đơn vị; các cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ cần quan tâm hơn nữa, tích cực chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện đúng các quy định về công tác văn thư, lưu trữ. Cụ thể:
- Ban hành mới hoặc điều chỉnh các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ như: Bảng thời hạn bảo quản tài liệu, danh mục thành phần tài liệu, danh mục hồ sơ hàng năm theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 30/HD-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Sở Nội vụ.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, đảm bảo số liệu chính xác và đầy đủ nội dung theo quy định tại Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ.
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư như sử dụng phần mềm để quản lý văn bản đi, văn bản đến để giảm tải công việc và tiết kiệm thời gian tại bộ phận văn thư.
- Quản lý văn bản đến theo đúng quy định: Tất cả văn bản đến của cơ quan, đơn vị phải được quản lý tập trung tại văn thư để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký (trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật) trước khi xử lý, giải quyết; cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin của văn bản đến vào Sổ đăng ký văn bản đến theo hướng dẫn tại Phụ lục II, Thông tư số 07/2012/TT-BNV; chuyển bản chính văn bản đến cho đơn vị, cá nhân được giao giải quyết và thực hiện việc ký nhận văn bản đến; quy định thời gian xử lý văn bản đến, phân công cá nhân hoặc bộ phận theo dõi, tổng hợp, đôn đốc tình hình xử lý văn bản đến theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 07/2012/TT-BNV.
- Quản lý văn bản đi chặt chẽ: Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi ban hành để văn bản đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ; cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin của văn bản đi vào Sổ đăng ký văn bản đi theo hướng dẫn tại Phụ lục VII, Thông tư số 07/2012/TT-BNV; theo dõi việc chuyển phát văn bản đi thông qua việc sử dụng sổ chuyển phát văn bản đi; lưu văn bản đi theo đúng quy định, mỗi văn bản đi phải lưu hai bản (bản gốc lưu tại văn thư, được đóng dấu, sắp xếp theo thứ tự đăng ký; bản chính lưu trong hồ sơ của người theo dõi, giải quyết công việc).
- Lập hồ sơ công việc và giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan: Cá nhân  có trách nhiệm lập hồ sơ đối với những công việc được giao giải quyết theo đúng quy định tại Điều 9, Luật Lưu trữ và hoàn thiện hồ sơ được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV; thực hiện giao nộp tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định tại Điều 11, Điều 12, Luật Lưu trữ và Thông tư số 07/2012/TT-BNV, không để tài liệu đã đến hạn nộp lưu tại phòng chuyên môn.
- Công tác lưu trữ:  Bố trí kho lưu trữ, thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 25, Luật Lưu trữ. Đối với UBND các phường, xã, bố trí kho lưu trữ theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ; thực hiện các nghiệp vụ về công tác lưu trữ như: thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ quan, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan để quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ, phục vụ cho hoạt động lâu dài.   

Công tác văn thư, lưu trữ là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Hy vọng, với vai trò đặc biệt quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ, các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Đà Nẵng nói chung và các đơn vị trực thuộc các sở, ngành, UBND quận, huyện nói riêng sẽ tăng cường chấn chỉnh, thực hiện đúng các quy định để công tác này đạt kết quả tốt trong thời gian đến./.

Nguồn tin: noivu.danang.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

APEC VIỆT NAM 2017

Hình ảnh hoạt động

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA PHÚ
Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Email: ubndxahoaphu@danang.gov.vn
ĐT: 0236 3846470
Tổ kỹ thuật: Văn phòng UBND
Xem bản: Desktop | Mobile