menu_WAR_hoaphuportlet_INSTANCE_hmTe4fLJFzfT

 Nhằm thực hiện tốt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019  trên địa bàn xã. BCĐ VSATTP đã xây dựng kế hoạch số 03/ KH-BCĐ ngày 12/4/2019 về triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì ATTP”, nhằm quản lý tốt vấn đề ATTP trên địa bàn.